Dr med. Ana Tomas Petrović

Dr med. Ana Tomas Petrović, završila je studije opšte medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2013. godine, gde iste godine upisuje doktorske studije kliničke medicine. Trenutno je zaposlena kao asistent na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Član je više stručnih i naučnih udruženja, dobitnik različith priznanja, do sada je učestvovala na više nacionalnih i jednom međunarodnom a trenutno je učesnik na tri nacionalna istraživačka projekta. Autor je i koautor 22 rada u međunarodnim časopisima indeksiranih u Web of Science, različitih kategorija, i velikog broja saopštenja na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima.

Dr med. Ana Tomas Petrović

Dr med. Ana Tomas Petrović

STRUČNI SARADNIK