Najčešće postavljena pitanja

Prava pacijenata
Šta treba da sadrži zahtev Komisiji za retke bolesti RFZO za lečenje dijagnostifikovane retke bolesti u R Srbiji?

Zahtev treba da sadrži overenu zdravstvenu knjižicu, originalnu konzilijarnu odluku, fotokopiju medicinske dokumentacije, potpisanu informisanu saglasnost pacijenta (roditelja ili staratelja).

O pravu osiguranog lica na upućivanje na lečenje u inostranstvo odlučuje Komisija za upućivanje na lečenje u inostranstvo koju imenuje Upravni odbor RFZO-a (donosi rešenje o upućivanju na lečenje). Lekarska komisija za upućivanje na lečenje u inostranstvo donosi stručni nalaz, ocenu i mišljenje (najmanje jednom u šest meseci razmatra sve zahteve) Na lečenje u inostranstvo mogu se uputiti osigurana lica radi lečenja oboljenja, stanja ili povreda koje su utvrđene Listom oboljenja.

Kojim zakonom je regulisana dijagnostika retkih genetičkih bolesti/anomalija I prenatalna dijagnostika koju nije moguće dijagnostifikovati u Srbiji?

Zojin zakon – Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti definiše prava, obaveze i odgovornosti učesnika u medicinskim postupcima prevencije i dijagnostikovanja naslednih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti, u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i dostojanstva.

Šta obuhvata Zojin zakon?

Zojin zakon obuhvata:

-ukoliko nakon 6 meseci nije moguće ustanoviti dijagnozu u Srbiji, lekar je obavezan da pošalje uzorak krvi ili tkiva u inostranu zdravstvenu ustanovu radi detaljnije analize

-prenatalnu dijagnostiku za porodice sa patološkim genom,

-preimplantacionu dijagnostiku,

-testiranje članova porodice koji su potencijalni nosioci patološkog gena

Zakoni koji su važni:

– Zakon o zdravstvenoj zaštiti (ZZZ)

– Zakon o zdravstvenom osiguranju (ZZO)

-Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti

– Zakon o pravima pacijenata

Pravo na dijagnozu

Pravo na dijagnozu je izraz osnovnih prava pacijenta da sazna svoje zdravstveno stanje i odlučuje o sebi. Pacijent ima pravo na dijagnozu onda kada je ona moguća i dostupna prema stanju razvoja biomedicinskih i tehnoloških saznanja, a u skladu sa pravilima medicinske struke i sa dužnom pažnjom u postupanju.

Dijagnoza podrazumeva pravo na privremenu ili radnu dijagnozu kod ozbiljnih poteškoća ili nejasnih stanja, kao i pravo pacijenta da traži ranu dijagnostiku koja je prioritet

Zaštita prava pacijenata u Srbiji

U slučaju da su ugrožena prava pacijenata:

– prigovor se podnosi rukovodiocu procesa rada (načelnik, direktor)

– prigovor savetniku za zaštitu pacijentovih prava u lokalnoj samoupravi (opštini ili gradu)

-prigovor Savetu za zdravlje u lokalnoj samoupravi gde se leči / i ako je nezadovoljan postupanjem lokalnog savetnika

-prijava zdravstvenoj inspekciji pri Ministarstvu zdravlja

-pritužba područnoj filijali ili Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja, ako je spor o pravu iz te oblasti

Iz kog fonda se obezbeđuju sredstva za lečenje obolelih od određenih vrsta retkih bolesti?

– U budžetu Republike Srbije obezbeđuju se sredstva za lečenje obolelih od određenih vrsta retkih bolesti pod uslovom da Republički fond ne može da obezbedi dovoljan iznos sredstava za lečenje tih oboljenja.

 – Vlada za svaku kalendarsku godinu, na predlog ministra, donosi akt kojim se utvrđuju prioriteti za lečenje obolelih od određenih vrsta retkih bolesti, kao i druga pitanja od značaja za lečenje obolelih od retkih bolesti za koje se sredstva obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

Osiguranom licu može se odobriti lečenje u inostranstvu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koja se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, a u zemlji u koju se osigurano lice upućuje postoji mogućnost za uspešno lečenje tog oboljenja, stanja ili povrede. Lečenje u inostranstvu podrazumeva ambulantno-polikliničko i stacionarno lečenje U slučajevima kada osigurano lice nije upućeno na lečenje u inostranu zdravstvenu ustanovu u skladu sa pravilnikom nema pravo na upućivanje na kontrolni pregled iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Osigurano lice koje je obavilo dijagnostički postupak, odnosno kome je uspostavljena dijagnoza u inostranoj zdravstvenoj ustanovi, a kome sprovođenje dijagnostičkog postupka, odnosno uspostavljanje dijagnoze nije odobreno u skladu sa pravilnikom nema pravo na naknadu troškova obavljanja dijagnostike iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Postupak za ostvarivanje prava na tuđu negu I pomoć (TNP)

Ovo pravo nije uslovljeno visinom drugih primanja, niti konkretnom dijagnozom, već opštim zdravstvenim stanjem osobe koja podnosi zahtev, odnosno njegovom funkcionalnošću i sposobnošću za obavljanje osnovnih životnih aktivnosti – procenjuje komisija

-Postupak se pokreće na zahtev, formular, medicinska dokumentacija, izveštaj lekara specijaliste i napomena da je neophodna TNP predaje se u Centar za socijalni rad (ili PIO, ukoliko ste npr. penzioner)

– Procedura: CSR će zahtev sa kompletnom dokumentacijom proslediti nadležnoj filijali PIO fonda radi veštačenja. Dobijate poziv od PIO fonda (telefonski ili poštom), kog datuma i u koje vreme treba da se javite radi veštačenja. Zatim Komisija koja je obavila veštačenje Centru dostavlja svoju ocenu, nalaz i mišljenje. Na osnovu tog nalaza, Centar za socijalni rad donosi rešenje, na koje ukoliko ste nezadovoljni, možete uložiti žalbu.

-O žalbi na rešenje CSR o pravu na novčanu socijalnu pomoć, pravu na dodatak za pomoć i negu drugog lica i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica rešava ministar nadležan za socijalnu zaštitu.

– O žalbi na rešenje centra za socijalni rad s teritorije AP Vojvodine o pravu na novčanu socijalnu pomoć, pravu na osnovni/uvećani tnp rešava pokrajinski organ uprave nadležan za socijalnu zaštitu.

– O žalbi na rešenje centra za socijalni rad s teritorije grada Beograda o pravu na novčanu socijalnu pomoć pravu na osnovni/uvećani tnp rešava gradska uprava grada Beograda.

– Žalba ne odlaže izvršenje prvostepenog rešenja.

Niste pronašli ono što tražite?

Kontaktirajte nas i pomozite nam da pomognemo drugima tako što ćemo, odogovorom na Vaše pitanje, proširiti našu bazu znanja i obezbediti drugima lak pristup informacijama.

Postavite pitanje

2 + 6 =

Želite više da se informišete o retkim bolestima?

Pretražite našu Bazu Retkih Bolesti (otvara se u novom prozoru).